เข้าสู่เว็บไซต์ Opensource Technology

Select Fields

ชื่อ-สกุลอีเมลสังกัด
นาย อารยะ เลขวัฒนะ aerandbell@hotmail.comโรงพยาบาลชุมแสง
นาย ประพันศักดิ์ พุฒหอม lekputhom9@hotmail.comโรงพยาบาลชุมแสง
นางสาว ปาจรีย์ พิศิษฐดุลยการ pacharee@hospital-os.com็HospitalOS
นาย ธีรภัทร เทพารส smph@windowslive.comโรงพยาบาลศรีมหาพธิ
นางสาว ทิวาทิพย์ ศรีรักษา pathongo.k@gmail.comรพ.HospitalOS

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top