ภาพรวมของระบบ Home Visit

Home Visit คือระบบเยี่ยมบ้านที่ทันสมัย ใช้ iPad เป็นอุปกรณ์หลักในการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลชุมชนและประชากรในเขตรับผิดชอบสู่ iPad เพื่อนำข้อมูลที่บันทึกจาก iPad กลับเข้าสู่โปรแกรม Hospital OS  

หลักการทำงานของระบบ

ระบบจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ Hospital OS โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล PP หรือ "ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพชุมชน" ตามมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุข อีกทั้งยังสามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าประมวลผลใน "iAnalysis" ซึ่งสามารถสร้างสารสนเทศเพื่อผู้บริหารเข้าใจและสามารถใช้งานได้ง่าย

ระบบนี้สามารถช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อน ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลลงบนกระดาษอีกต่อไป