ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Hospital OS Inventory

โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับ Hospital OS Community 

 

ทำงานผ่าน Internet Browser 

เรียก Address ไปยัง เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง ระบบ Hospital OS Inventory และสามารถใช้งานได้ครั้งละหลายเครื่องลูกข่ายหลายคลังสินค้า  

ติดต่อขอใช้งาน Inventory