ระบบงานการดูแลรักษาผู้ป่วยใน 

ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ

ส่วนแรก IPD โปรแกรมส่วนที่ผูกติดอยู่กับโปรแกรม Hospital OS บน Dasktop Computer ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลสำหรับระบบงานผู้ป่วยในที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

ส่วนที่สอง Round Ward โปรแกรมที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ Mobile(Ipad) แพทย์และพยาบาลสามารถ บันทึกข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ในนขณะที่เข้าตรวจรักษาผู้ป่วยที่เตียงผู้ป่วย

 


ระบบงาน IPD (Desktop Computer)

 Admission Note : ใช้บันทึกอาการสำคัญ การแพ้ยา การตรวจร่างกายและ vital sign


สรุป chart : แสดงข้อมูลการรักษา ยา lab x-ray การวินิจฉัยและการทำหัถการต่างๆ ในแต่ละหอผู้ป่วย 


Admit : ข้อมูลการรับยาขณะเข้ารับรักษาที่หอผู้ป่วย 


 กิจกรรมพยาบาล : ข้อมูลการรับอาหารและยาของผู้ป่วย พร้อมการประเมินอาการ


 ตารางปฏิบัติงาน : แสดงกิจกรรมการรักษาของผู้ป่วยแต่ละเตียง  


Round Ward : แพทย์สามารถดูข้อมูลการรักษาครั้งก่อนหน้าเพื่อการประเมินอาการ ในการดูแลรักษา ผู้ป่วย


 ส่งเวร : แสดงข้อมูลการเข้าตรวจรักษาผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาล