ประกาศเร่งด่วน
ปีงบประมาณ สปสช. เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ให้สถานบริการส่งข้อมูล 30 มิ.ย.2557 และ 2558 ใช้ 43 แฟ้มอย่างจริงจัง 

สปสช. แจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data ปี 2557 เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการแนวทางการดำเนินงาน อ่านต่อ