Cr ภาพจาก : www.tourtooktee.com

Open Source Technology Co., Ltd.  เตรียมพร้อมการเปิดตลาดสู่ AEC ด้วยโครงการ  Thailand’s International ICT Trade Exposition 2014 (TIITE 2014) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ซึ่งร่วมจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อผนึกกำลังขยายตลาดต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการไอซีทีไทย พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยปีนี้พร้อมบุกตลาดใน 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และฮินโดนีเซีย เพื่อสร้างโอกาสในการหาคู่ค้าทางธุรกิจ 3 ประเทศเป้าหมาย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ซื้อโดยตรงผ่านหน่วยงาน/องค์กรระดับประเทศ

ทั้งนี้ Open Source Technology Co., Ltd. มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสัมนา ดังกล่าว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเวียงจันทน์ วันที่ 10-12 กันยายน 2557