ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
กลาง กรุงเทพมหานคร กองแพทย์หลวง สำนักพระราสชวัง
กลาง กรุงเทพมหานคร กองแพทย์ทหารพัฒนา
กลาง กรุงเทพมหานคร กรมช่างทหารอากาศ
กลาง กรุงเทพมหานคร คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.ศิริราช
กลาง กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลาง กรุงเทพมหานคร อาณาจักรคลินิกทันตกรรม
กลาง กรุงเทพมหานคร คลีนิคนิรนาม
กลาง กรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลกองเวชศาสตร์ป้องกัน
กลาง กรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลาง กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
กลาง กรุงเทพมหานคร คลินิกปิยะมินทร์
กลาง กรุงเทพมหานคร รพ.บางนา 3
กลาง กรุงเทพมหานคร รพ.บางนา 5
กลาง นนธบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง สมุทรปราการ รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า
กลาง สระบุรี ห้องพยาบาล คาร์กิลมีท ประเทศไทย
กลาง นครสวรรค์ รพ.ลาดยาว
กลาง นครสวรรค์ รพ.แม่วงศ์
กลาง นครสวรรค์ รพ.ชุมแสง
กลาง นครสวรรค์ รพ.กองบิน 4
กลาง ลพบุรี รพ.กองบิน 2
กลาง นครนายก กองพยาบาล รร.เตรียมทหาร
รวม 22 โรงพยาบาล